• Travel to Tucson, Arizona - Episode 596
  Travel to Tucson, Arizona - Episode 596
 • Travel to Columbus and Central Ohio - Episode 595
  Travel to Columbus and Central Ohio - Episode 595
 • Travel to Joshua Tree National Park - Episode 594
  Travel to Joshua Tree National Park - Episode 594
 • Travel to Albuquerque, New Mexico - Episode 583
  Travel to Albuquerque, New Mexico - Episode 583
 • Travel to Providence, Rhode Island - Episode 582
  Travel to Providence, Rhode Island - Episode 582